Pay as u Print

   
Pay as u Print เป็น Management Printer Solution ที่ช่วยลดภาระการลงทุนในด้าน Printing ให้องค์กร
โดยมีแนวคิดเรียบง่าย คือ "มีค่าใช้จ่ายเมื่อมีการพิมพ์" เป็นการช่วยลดปัญหาโดย
  • ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง Printer
  • ไม่มีค่าเช่าเครื่อง
  • ไม่มีค่าวางเครื่อง
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องหมึก หรือ Toner
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่อง Printer ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ตลอดอายุสัญญา
  • มีเครื่องทดแทนเมื่อเครื่องมีปัญหา
  • สามารถแจ้งงบประมาณคงที่ได้
  • สามารถคำนวณราคาวัสดุสิ้นเปลือง และรูปแบบบริการแบบคำนวณค่าใช้จ่ายคงที่ต่อแผ่น