Articles

About Us

 

          โกรท มอร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2005 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบระบบ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐ, เอกชน, สถานศึกษา ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ จำหน่ายสินค้า (Hardware, Software License, Solution, Network), Service (Onsite, MA.), Implement (VMware) และ Software Development (Package, Turn Key, Enhance) โดยมีหลักให้การบริการคือ ความรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ตรงต่อเวลา โดยให้ความสำคัญกับปัญหาที่ได้รับแจ้ง เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้า จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 

History

 

 • ปี พ.ศ. 2548 เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบงานด้วย Lotus Notes/Java ให้กับลูกค้า
 • ปี พ.ศ. 2549 พัฒนาระบบงานเรียกค่าสินไหมทดแทน ให้กับลูกค้ากลุ่มประกันภัย และวางระบบสารสนเทศให้กับลูกค้า
 • ปี พ.ศ. 2550 พัฒนาระบบงาน Data Logger ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงาน และขยายช่องทางกาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน Server, Networking และ Software สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2551 พัฒนาระบบงาน Workflow และขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน Storage, CCTV และ Log Management
 • ปี พ.ศ. 2552 ได้ร่วมมือกับบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ออกผลิตภัณฑ์ Infra Express สำหรับธุรกิจ SME และร่วมมือกับบริษัท Acer (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับจัด
                      จำหน่าย Storage รวมถึงการทำ CCTV และ Log Management
 • ปี พ.ศ. 2553 พัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมจอ LFD. (Large Format Display) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, ข้อมูล หรือดึงข้อมูลเพื่อแสดงผ่านสื่อป้ายอิเล็กทรอนิคส์ (Digital
                      Signage)

   
 • ปี พ.ศ. 2555 พัฒนาห้องฝึกจำลองขบวนรถไฟฟ้าแห่งแรกของเมืองไทยให้กับ รถไฟฟ้าBTS (The Bangkok Mass Transit System)
   
 • ปี พ.ศ. 2556 ขยายธุรกิจเข้า Virtualization (VMware) ทั้งการจำหน่าย และ Implement

 

Vision

 

 • ต่อลูกค้า 

       เสนอสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลกำไรให้ลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม

 • ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

       ร่วมพัฒนาสินค้า และรูปแบบการบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด